درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
چهارشنبه 22 آبان 1387

 

 

 

 

 

خوشا به حال لک لکا که خوابشون « واو» نداره

خوشا به حال لک لکا که عشقشون «قاف » نداره

خوشا به حال لک لکا که مرگشون «گاف» نداره

خوشا به حال لک لکا که لک لک اند . . .

.:حسن پناهی