دوشنبه 23 شهریور 1394
دیگه از دیدن مرگ  و صف های ورودی مسجد خسته شدم.

برچسب‌ها: مرگ، مسجد، مراسم